ข่าวกิจกรรม

โครงการป้องกันและแก้ไขภาวะขาดสารไอโอดีน

ว่าที่ร.ต.เฉลิมเกียรติ มาตผล รองนายกเทศมนตรีตำบลเสลภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขภาวะขาดสารไอโอดีน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลเสลภูมิ โดยการสนับสนุนของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลเสลภูมิ

นางทักษพร ทับทิม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นางชุติมา มาตผล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางมณี อุปแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ อสม.และผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเสลภูมิ ให้มีความรู้ในการจัดบริการให้ประชาชนได้รับสารไอโอดีนอย่างเพียงพอทุกช่วงอายุและสามารถเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารไอโอดีนอย่างเพียงพอตามที่ร่างกายต้องการเพื่อป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีนในทุกกลุ่มวัย
ณ ห้องประชุมแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเสลภูมิ เวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘