ข่าวกิจกรรม

รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 นายทวีศักดิ์ เปไสล พนักงานขับรถ ปฏิบัติหน้าที่จุดซักฟอก-จ่ายกลาง โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เขตสุขภาพที่ 7 เข้ารับประทานโล่รางวัล “คนดีศรีสาธารณสุข”กลุ่มพนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้างชั่วคราว จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ณโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีการปาฐกถาพิเศษ”ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม นำสุขสู่ประชาชน”โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และบรรยายพิเศษ”การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลของประเทศไทย” โดยแพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
และในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เป็นการเสวนา “ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ทำความดีเพื่อประเทศไทย” โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา และนายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ ประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการไทย กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการเสวนาโดย นายแทนคุณ จิตต์อิสระ และปาฐกถาพิเศษเรื่อง”โรงพยาบาลคุณธรรม นำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข