ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาระบบประกันสุขภาพนักศึกษา มรภ .รอ. ประจำปี 2559

วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2559 พญ.ประภัสสร แจ่มนภา นายแพทย์ชำนาญการ ประธานคณะทำงาน พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบประกันสุขภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ออกให้ความรู้พร้อมทั้งตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน โดยมีการย้ายสิทธิบัตรประกันสุขภาพ การลงทะเบียนสิทธิ์อื่นๆ ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด