ข่าวกิจกรรม

รณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธ.ค. 2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 งานให้บริการผู้ป่วยติดเชื้อ HIV แผนกผู้ป่วยนอก จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธ.ค. 2566 ณ ลานแผนกผู้ป่วยนอก ซึ่งองค์การอนามัยโลก กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคเอดส์ ยอมรับและเข้าใจผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลก โดยมีการให้ความรู้แก่ผู้รับบริการ และร่วมรณรงค์ใช้ถุงยางอนามัยให้เป็นเรื่องปกติ