ข่าวกิจกรรม

เยี่ยมเสริมพลังในการดำเนินงานในทุกกลุ่มวัยและงานทันตกรรม

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายบุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิและนายคมกริช แสงสุรินทร์ สาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด หัวหน้างานการพยาบาลห้องคลอด ตัวแทนผู้บริหาร รพ.สต.สังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด ผู้รับผิดชอบงานตัวชี้วัดมาตรฐานงานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย อำเภอเสลภูมิ รับการเยี่ยมเสริมพลังในการดำเนินงานในทุกกลุ่มวัยและงานทันตกรรม ณ ห้องประชุมปัญญาวราภรณ์ ชั้น 5 โรงพยาบาลเสลภูมิ
ข่าว :กาญจน์วจี จตุเทน
ภาพ: สำนักเลขาฯและประชาสัมพันธ์