ข่าวกิจกรรม

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน

17 มีนาคม 2566 เวลา 8.30 น. นายณรงค์ พฤกษชาติ ปลัดเทศบาลตำบลเสลภูมิเปิดโครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน เขตเทศบาลตำบลเสลภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเสลภูมิ กล่าวรายงานโดยนางยุพดี ยิ่งคำแหง หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โดยมีผู้ป่วยเบาหวานและผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่บ้านเข้าร่วมประชุมจำนวน 60 คน ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานมีความรู้ในการดูแลสุขภาพและสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลเสลภูมิ วิทยากรนักกำหนดอาหาร นางอันธิกา สีหาบุญมาก และเจ้าหน้าที่จากงานแพทย์แผนไทย และนางกาญจน์วจี จตุเทน นางจุลลดา เหมโส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม //ภาพ เทศบาลตำบลเสลภูมิ //ข่าว กาญจน์วจี จตุเทน