ข่าวกิจกรรม

เข้ารับเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ระดับบริการ M2

วันที่ 21 กันยายน 2565 นพ.บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ มอบหมายให้ นายนพดล สาสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และคณะ เข้ารับเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ระดับบริการ M2 จากนายสวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ในการประเมินผลการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเงินการคลัง สำหรับหน่วยบริการที่มีผลงานดีเด่น (Bright Spot Hospital) เขตสุขภาที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2565