ข่าวกิจกรรม

เดิน - วิ่ง โบกี้

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น.ที่หอประชุมธรรมมาภิบาล เทศบาลตำบลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้แก่ ทันตแพทย์หญิงปิยนาถ แก้วบัวพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแผนงาน แพทย์หญิงประภัสสร แจ่มนภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านคุณภาพ และทันตแพทย์สุรศักดิ์ โกมาลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านวิชาการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง “ขบวนสุขภาพเสลภูมิร่วมใจ” ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย บุคคลากรโรงพยาบาลเสลภูมิ บุคลากรเทศบาลเสลภูมิ อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลกลาง ตำบลขวัญเมือง และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเสลภูมิ รวมทั้งสิ้น 404 คน พร้อมกันนี้ได้จัดวิ่ง แปรขบวนเป็นตัวเลข 70 ล้อมรอบด้วยหัวใจ เพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิ.ย.2559 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายศิรวิชญ์ ธงทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลเสลภุมิ เป็นประธานในพิธี ปล่อยขบวนเดินวิ่ง ในครั้งนี้
ทันตแพทย์สุรศักดิ์ โกมาลย์ กล่าวว่า การเดินหรือวิ่งเป็นทางเลือกในการออกกำลังกายที่ทำได้ง่ายและได้รับความนิยมจากประชาชน สามารถเลือกทำได้ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ทั้งนี้แนะนำให้ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที และอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ซึ่งกิจกรรม “เดินโบกี้แบบขบวนรถไฟสายสุขภาพก็เป็นการรณรงค์การออกกำลังกายอีกรูปแบบหนึ่งที่ทำได้ง่ายและสะดวก เหมาะกับคนทุกกลุ่มอายุ”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังภาคีเครือข่ายสร้างกระแสให้ตื่นตัวในการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายและขยายผลให้ประชาชนร่วมใส่ใจออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องต่อไปโรงพยาบาลเสลภูมิร่วมกับเทศบาลตำบลเสลภูมิได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยออกกำลังกายอย่างเหมาะสมต่อเนื่องสม่ำเสมอ