ข่าวกิจกรรม

กีฬาหน่วยงานเสลภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ที่สนามกีฬาโรงเรียนเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ว่าที่ร้อยตรีอานพ ศรีบุญลือ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอเสลภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเสลภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 โดยมีนายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ และนายวีระศักดิ์ รัตนชัยฤทธิ์ สาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนในเขตอำเภอเสลภูมิ ร่วมพิธีปิดดังกล่าว ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานก็เพื่อเชื่อความสัมพันธ์ ให้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ โดยใช้การกีฬาเป็นสื่อ และส่งเสริมการออกกำลังกาย การแข่งขันมีการแบ่งหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมออกเป็น 4 โซน ได้แก่
โซนที่ 1 สีขาว ประกอบด้วย โรงพยาบาลเสลภูมิ สาธาณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง การประปา การไฟฟ้า ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารออมสิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงเทพฯ
โซนที่ 2 สีเขียว ประกอบด้วย ที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ สำนักงานปกครอง สำนักงานที่ดิน สรรพากร ประมง สัสดี พัฒนาชุมชน การศึกษานอกโรงเรียนและการเรียนตามอัธยาศัย เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์ สถานีตำรวจภูธรเสลภูมิ สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง สถานีตำรวจภูธรขวาว กำนันและ ผู้ใหญ่บ้าน
โซนที่ 3 สีชมพู ประกอบด้วย ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
โซนที่ 4 สีแดง ประกอบด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสลภูมิ ทั้ง 17 แห่ง
โดยมีการหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพในแต่ละปี ครั้งนี้โซนที่ 1 ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ