ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม [e-Bidding]

เรียน ผู้สนใจ ยื่นประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบอากาศสำหรับห้องทันตกรรมฯ

สามารถยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

รายละเอียดตามเอกสารแนบ