ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเรื่องประกวดราคาเช่าเหมาระบบการถ่ายภาพทางรังสีแบบดิจิตอล

เรียน บริษัทฯ /ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่สนใจ

สามารถยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาฯ แนบท้ายนี้